INCEPT

Wat
INCEPT (INviting Co-wokers to Evaluate Physicians Tool) verzamelt feedback op het functioneren van de medisch specialist aan de hand van een korte vragenlijst . De vragenlijst bestrijkt verschillende competenties van medisch specialisten, zoals professionele houding, organisatie en zelf-management en patiënt-gerichtheid. De INCEPT is een multisource feedback instrument wat ingezet kan worden voor het IFMS-traject.

Hoe functioneert de medisch specialist binnen de complexe omgeving van spreekkamer, behandelkamer, bespreekruimte, maatschap/vakgroep, ziekenhuis en gezondheidszorg? Deze vraag wordt niet alleen door de medische professie zelf maar ook vanuit de samenleving gesteld. Met behulp van het INCEPT- meet- en verbetersysteem kan voor een individuele medisch specialist in kaart worden gebracht hoe hij of zij in de ogen van collega’s, medewerkers en aios functioneert (performance). Het ontvangen van feedback kan motiverend en ondersteunend zijn in de verdere professionalisering van het werken als medisch specialist.

De evaluatie van het functioneren van de specialist vindt plaats aan de hand van vragenlijsten. Er is één vragenlijst voor alle respondenten en een (zelfevaluatie) vragenlijst voor de specialist zelf. De vragenlijsten bevatten 18 specifieke vragen en 3 globale vragen over het functioneren. De vragenlijst die binnen het INCEPT systeem wordt gebruikt is in samenwerking met medisch specialisten ontwikkeld in het AMC. De ontwikkeling was gebaseerd op literatuuronderzoek en maakte gebruik van bestaande gevalideerde vragenlijsten. In 2017 is de INCEPT voor verschillende specialismen binnen de Nederlandse situatie gevalideerd: het instrument is valide en betrouwbaar voor het meten en verbeteren van specialisten hun professional performance. Lees hier meer over deze validatiestudie.

Medisch specialisten beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door (8) collega-specialisten (vanuit de eigen vakgroep/maatschap en vanuit vakgroepen/maatschappen van andere specialismen), (8) medewerkers en (8) a(n)ios. Specialisten beslissen zelf wie zij uitnodigen voor evaluatie. Het invullen van de lijst kost enkele minuten tijd.

Deelname aan INCEPT is anoniem voor respondenten. In het feedbackrapport dat de geëvalueerde medisch specialist ontvangt wordt alleen het aantal respondenten weergegeven.

Na afsluiting van de evaluatieperiode ontvangen medisch specialisten een individueel INCEPT feedbackrapport met daarin de resultaten van alle evaluaties. In dit feedbackrapport staat ook het landelijke gemiddelde, de zogenaamde benchmark.

Evaluatie via INCEPT vindt geheel webbased plaats. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de (individuele) feedbackrapporten per specialist is geautomatiseerd. De beveiliging van het INCEPT-systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

De psychometrische kwaliteiten van de tool zijn onderzocht en gepubliceerd. Ook is onderzocht of de prestaties van artsen verbeterden na het ontvangen van feedback, met name wanneer de medisch specialist en de beoordelaars het niet met elkaar eens waren.  Het INCEPT-instrument wordt besproken in de bredere context van professionele prestatiebeoordeling in het proefschrift van Mirja van der Meulen.