TeamQ

Wat
De TeamQ is een instrument dat de samenwerking van medisch specialisten als opleidersgroep evalueert.

Alle medisch specialisten binnen een opleidersgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van een kwalitatief goede medisch specialistische vervolgopleiding. Samenwerking is nodig voor het creëren van een ondersteunend opleidingsklimaat op de afdeling, het begeleiden van het leer- en ontwikkelproces van aios en het toezicht op de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleiding. Evalueren van het functioneren van de opleidersgroep middels de TeamQ geeft inzicht en richting bij de ontwikkeling van de samenwerking.

Het instrument meet samenwerking aan de hand van 48 stellingen verdeeld over 8 samenwerkingsaspecten: opleidingstaken, samenwerken, besluiten nemen, leiderschap, feedback, resultaten, individueel opleiden en actief leren. De TeamQ is ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met vele opleiders (Slootweg et al., 2014).

Alle leden van de opleidersgroep vullen individueel de TeamQ vragenlijst in.

Deelname aan TeamQ is anoniem voor de leden van de opleidersgroep. De uitkomst van de evaluatie is één (vak)groepsrapport, waarin de individuele opleider niet herkenbaar en herleidbaar is.

Het invullen van de TeamQ vindt geheel webbased plaats. Er wordt voor de opleidersgroep één evaluatierapport gegenereerd, dat voor alle (vak)groepsleden beschikbaar is via hun eigen, persoonlijke Perito pagina. Het rapport bevat zowel de samenvattende resultaten per samenwerkingsdomein als ook gedetailleerde informatie per stelling. Voor formeel opleiders is er een speciaal rapport. De beveiliging van het systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

De onderzoeksgroep Professional Performance doet onderzoek naar samenwerking binnen opleidersgroepen. Dr. Irene Slootweg schreef haar proefschrift hierover, dat hier te downloaden is.