Quick Scan

Wat
De Quick Scan evalueert de onderlinge samenwerking binnen de vakgroep/maatschap zoals deze wordt ervaren door de groepsleden zelf. De Quick Scan (QS) is een hulpmiddel bij het inzicht verkrijgen in de sterke kanten en de verbetermogelijkheden van het maatschaps-/vakgroepsfunctioneren. Het brengt ook in kaart welke aspecten van die samenwerking de hoogste verbeterprioriteit hebben in de ogen van de vakgroeps-/maatschapsleden.

De QS kan door vakgroepen/maatschappen van alle specialismen worden gebruikt. In 2004 is de QS in samenwerking met en voor medisch specialisten in het kader van de kwaliteitsvisitatie Nieuwe Stijl herzien. De Quick Scan vragenlijst is recent geactualiseerd en is onderwerp van onderzoek voor de onderzoeksgroep Professional Performance.

In de Quick Scan komen zes samenwerkingsdomeinen aan bod, te weten: visie en gedeelde doelen van de vakgroep/maatschap, structuur van samenwerken, besluitvorming binnen de groep en ondersteunende systemen, klimaat en communicatie, resultaten en reputatie van de groep en de ervaren veiligheidscultuur.

Vakgroepen en maatschappen zijn verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde en veilige patiƫntenzorg. Het goed functioneren van de maatschap/vakgroep is hierin cruciaal.

Veel wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten gebruiken de Quick Scan als (verplicht) onderdeel van de kwaliteitsvisitatie. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie is een van de herregistratie-eisen van medisch specialisten.

Evaluatie vindt plaats op basis van vragenlijsten. Alle leden van de vakgroep/maatschap vullen een vragenlijst in. De lijst bestaat uit stellingen die ideaaltypische situaties omschrijven. Gevraagd wordt om aan te geven in hoeverre deze situatie van toepassing is op de situatie in de eigen groep. Ook wordt de specialist gevraagd om te benoemen welke aspecten van het maatschaps-/vakgroepsfunctioneren een hoge verbeterpriorieit hebben.

Alle leden van vakgroep/maatschap vullen de Quick Scan vragenlijst in. Het invullen kost circa 10 minuten.

Het invullen van de Quick Scan is anoniem.

Alle leden van de vakgroep/maatschap ontvangen het groepsevaluatierapport met daarin de resultaten van de evaluaties van alle vakgroeps-/maatschapsleden. Ook bevat het rapport een overzicht van de door de specialisten zelf aangegeven verbeterprioriteiten.

Evaluatie via de Quick Scan vindt geheel webbased plaats. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van het evaluatierapport is geautomatiseerd. De beveiliging van het online systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.