Group Performance Scan (GPS)

Wat
De GPS evalueert het functioneren van een vakgroep als samenwerkingspartner in het leveren van goede zorg. De vragenlijst kan door vakgroepen van alle specialismen worden gebruikt. De GPS geeft inzicht in (i) het beeld dat college-specialisten, andere zorgmedewerkers (bv. OK-assistenten of verpleegkundigen) en overige samenwerkingspartners (bv, verwijzers of managers) hebben van een vakgroep/maatschap en in (ii) het beeld dat een vakgroep van zichzelf heeft. De GPS  bestrijkt de volgende 4 domeinen die van belang zijn bij groepsfunctioneren: medisch handelen, organisatie & innovatie, professionaliteit en communicatie & coördinatie. De evaluatie brengt in deze domeinen de kwaliteiten, blinde vlekken en aandachtspunten in kaart.

Een groep goed functionerende individuen vormt niet vanzelfsprekend ook een goed functionerend team. Goede samenwerking onderling en met de diverse samenwerkingspartners is nodig ten behoeve van verantwoorde zorgverlening aan patiënten. In diverse recente richtlijnen en visiedocumenten van medisch specialisten wordt aanbevolen om de mening van relevante samenwerkingspartners te vragen bij toetsing van het functioneren van een maatschap/vakgroep.

Inzicht in het functioneren van de vakgroep verkrijgt men door feedback te vragen aan degenen met wie de vakgroep een belangrijke (werk)relatie heeft, binnen het eigen ziekenhuis en daarbuiten.
De GPS evalueert het functioneren van een vakgroep aan de hand van een korte vragenlijst. Er is een vragenlijst voor collega-specialisten, zorgmedewerkers en andere samenwerkers en een vragenlijst voor de leden van de vakgroep zelf.

Leden van een vakgroep beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door collega-specialisten, medewerkers intern (zoals verpleging en spreekuurondersteuning), managers en verwijzers. Het waarderen van de stellingen kost circa 10 minuten.

Deelname aan de GPS evaluatie is anoniem. In het feedbackrapport dat alle leden van de geëvalueerde vakgroep ontvangen, wordt alleen het aantal respondenten weergegeven.

Na afsluiting van de evaluatieperiode ontvangen alle leden van de vakgroep een gedetailleerd feedbackrapport met de resultaten per domein en per respondentgroep samengevat.

Evaluatie via de GPS vindt geheel webbased plaats. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de feedbackrapportage is geautomatiseerd. De beveiliging van het GPS systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

Lees meer over de ontwikkeling en validatie van de GPS vragenlijst in de wetenschappelijke publicatie van de hand van Elisa Bindels et al.