De Vitale dokter

Wat is de WellNext Scan? 

“Een vitale dokter, is een betere dokter”.

Om goed en plezierig te kunnen werken, ook op de lange termijn, is het voor artsen van belang dat ze goed zorgen voor hun vitaliteit, oftewel hun wel-zijn. Onderzoek laat bovendien zien dat vitaliteit een positieve factor is in het bieden van een goede kwaliteit van zorg.

De vitaliteit van artsen kan onder druk staan door veeleisende en continu veranderende werkomstandigheden, zoals een hoge werklast, administratieve en/of emotionele lasten. De COVID-19 pandemie deed en doet een extra beroep op de vitaliteit van artsen.

De WellNext Scan brengt voor een (vak)groep in kaart hoe het met de vitaliteit van de leden is gesteld en wat de invloed van enkele omgevings- en individuele factoren is op de ervaren vitaliteit. 

De WellNext Scan is gebaseerd op het welzijnsmodel van de Amerikaanse Stanford Universiteit.
De meting brengt 4 domeinen in kaart, de ervaren vitaliteit en de drie hierop van invloed zijnde factoren: culturele context, organisatorische context, en persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Voor de beïnvloedende factoren wordt gemeten
hoe ze worden gepercipieerd en of er ruimte bestaat om ze te bespreken.   

Vitaliteit van artsen is een vanzelfsprekend onderdeel (geworden) van de professionaliteit van medisch specialisten en a(n)ios. In de medische vervolgopleidingen wordt hiervoor expliciet aandacht gevraagd, o.a. in de (instellings)visitaties. Veel ziekenhuizen hebben al een aanbod ontwikkeld voor specialisten en a(n)ios die willen of moeten werken aan de verbetering van hun vitaliteit. Om dat aanbod beter aan te laten sluiten op de vitaliteitsbehoeften van de (leden van de) groep, kan het behulpzaam zijn eerst een WellNext Scan uit te voeren.

Evaluatie vindt plaats op basis van webbased vragenlijsten. Alle artsen van een vakgroep en/of a(n)ios groep vullen een vragenlijst in. De vragenlijst bestaat uit 45 korte stellingen die kunnen worden gescoord. Het invullen kost slechts enkele minuten. Er is ruimte om de scores toe te lichten. Het invullen van de vragenlijsten is volledig geautomatiseerd binnen het Perito Professional Performance platform. Het resultaat is één WellNext-rapport per afdeling. Indien zowel medisch specialisten als a(n)ios een vragenlijst hebben ingevuld worden de resultaten van de beide groepen separaat teruggekoppeld.

De WellNext Scan is speciaal ontwikkeld voor artsen: medisch specialisten, aios en anios kunnen er gebruik van maken. Elke arts vult een vragenlijst in.

Deelname aan de WellNext Scan is anoniem voor alle deelnemers. In het WellNext-rapport worden de resultaten voor medisch specialisten en a(n)ios separaat gerapporteerd, mits er voldoende respondenten per groep hebben geparticipeerd. Alleen het aantal artsen dat de vragenlijst heeft ingevuld wordt vermeld. Andere gegevens, zoals geslacht of jaar van opleiding/RGS-registratie worden niet vermeld in het rapport; deze gegevens geanonimiseerd en mogelijk voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt

Na afloop van de vooraf afgesproken meetperiode wordt het WellNext-rapport geautomatiseerd gegenereerd. Het rapport kan worden gedownload door de ‘beheerder’ van de meting, meestal – afhankelijk van de organisatie – een vakgroepsvoorzitter, opleider of afdelingshoofd.

De WellNext Scan is ontwikkeld naar het welzijnsmodel van de Stanford Universiteit, CA, USA. Voor de operationalisatie van de beïnvloedende factoren is er waar mogelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijk gevalideerde constructen. De meting van de perceptie van de welzijnsconstructen is aangevuld met inventariserende vragen over hoe thema’s zijn ingebed in de afdeling of praktijk. De WellNext Scan is voor Nederlandse artsen ontwikkeld door de onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care (Amsterdam UMC), met input van medisch specialisten.